Algemene voorwaarden

 1. Bij het behandelplan zal globaal worden gesproken welke hoofdklacht de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en zal een indicatie gegeven worden met betrekking tot de behandelduur en frequentie. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd.
 2. De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 3. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 4. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Als de cliënt niet tijdig een afspraak annuleert, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
 5. De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.
 6. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 7. De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).
 8. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde behandelingen verrichten.
 9. De therapeut verplicht zich, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.
 10. De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en indien deze dit nodig acht een collega-therapeut of een arts te bezoeken.
 11. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 12. Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut de behandeling beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat cliënt tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 13. De therapeut kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een behandeling door een andere therapeut heeft kunnen vinden.
 14. Betalingswijze van de behandelingen is per consult contact of per bank (pinpas, Ideal of bankoverschrijving).

Privacy policy

 1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 2. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 3. Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
 1. In onze praktijk hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens.
 2. Jouw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 3. De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.
 1. Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal deze jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
 2. Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw klantnummer en/of jouw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Consult: Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Shiatsu 24102/ Consult Acupunctuur 24104/ Consult Tuina 24105.

Klacht- en tuchtrecht

 1. Ben je als cliënt niet tevreden over de aanpak van jouw therapeut, dan kan je een klacht indienen conform de klachtenprocedure. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen.
 2. Kom je er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij je naar de Zhong website: https://therapeuten.zhong.nl/klacht-en-tuchtrecht

Lid van NVTCG Zhong en van KAB

Onze maatregelen rondom corona

Qi Center is weer open. We maken alleen afspraken met cliënten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.

Telefonisch contact

Voordat je naar de praktijk mag komen zullen wij eerst telefonisch contact met je opnemen om te controleren of jij of iemand in jouw omgeving COVID-19 heeft of heeft gehad. Het is belangrijk dat COVID-19 geen kans krijgt zich te verspreiden in of vanuit de praktijk. Door veilig en verantwoordelijk te werken kan de praktijk open blijven en kunnen de behandelingen blijven plaatsvinden. Samen gezond samen sterk!

Aanvullende maatregelen in onze praktijk

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen;
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt;
 • Houd 1.5 meter afstand van elkaar;
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen;
 • Was en droog de handen voor aanvang van de behandeling met water en zeep, droogt de handen met een tissue en gooit deze weg in een met voetbediening, afsluitbare afvalbak. Of gebruikt de handcleaner op basis van alcohol (bijv. Sterrilum);
 • Neem zelf een handdoek(en) mee voor op de behandelbank en/of voor afdekking. Deze handdoek(en) worden na de behandeling weer mee naar huis genomen;
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling (contactloos).

Onze voorzorgsmaatregelen

Je mag van ons verwachten:

 • Dat de therapeut geen ziekteverschijnselen heeft;
 • Wij geven geen hand bij binnenkomst en dragen ter bescherming
 • Na iedere cliënt reinigen en desinfecteren we alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar je bent geweest;
 • We ventileren de behandelkamer;
 • We plannen meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

Algemene voorwaarden

Cliënten kunnen te allen tijde kosteloos de afspraak annuleren indien:

 • Je verkouden bent of andere klachten ervaart die op besmetting kunnen duiden;
 • Er coronabesmetting is geconstateerd bij jou of je familie; Deze persoon dient gedurende 14 dagen in quarantaine te gaan. Pas nadat klachten minimaal 3 dagen weg zijn, kan een nieuwe afspraak worden ingepland. De therapeut informeert bij de cliënt of deze de verplichte maatregelen in acht heeft genomen en legt dit vast in het dossier.

We hopen op je begrip dat als gevolg van deze situatie je afspraak wellicht later plaatsvindt dan je had gehoopt. Wij kijken wij er naar uit om je weer van dienst te zijn zoals je dat van ons gewend bent.

 

lees verder

Maak een afspraak

Kies een dienst*
Intake en eerste acupunctuur consult
Vervolg acupunctuur consult
Ayurvedische massage
Qigong consult
Klik op algemene voorwaarden of privacy verklaring om ze te lezen.