Algemene voorwaarden

 1. Bij het behandelplan zal globaal worden gesproken welke hoofdklacht de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en zal een indicatie gegeven worden met betrekking tot de behandelduur en frequentie. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd.
 2. De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 3. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 4. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 of 48 uur van tevoren) af te zeggen.
 5. De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.
 6. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 7. De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).
 8. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde behandelingen verrichten.
 9. De therapeut verplicht zich, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.
 10. De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en indien deze dit nodig acht een collega-therapeut of een arts te bezoeken.
 11. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 12. Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut de behandeling beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat cliënt tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 13. De therapeut kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een behandeling door een andere therapeut heeft kunnen vinden.
 14. Betalingswijze van de behandelingen is per consult contact of per bank (pinpas, Ideal of mobiel)

Privacy policy

 1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 2. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 3. Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
 1. In onze praktijk hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens.
 2. Jouw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 3. De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.
 1. Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal deze jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
 2. Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw klantnummer en/of jouw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Consult: Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Shiatsu 24102/ Consult Acupunctuur 24104/ Consult Tuina 24105.

Klacht- en tuchtrecht

 1. Ben je als cliënt niet tevreden over de aanpak van jouw therapeut, dan kan je een klacht indienen conform de klachtenprocedure. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen.
 2. Kom je er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij je naar de Zhong website: https://therapeuten.zhong.nl/klacht-en-tuchtrecht

Lid van NVTCG Zhong en van KAB